Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A Salgó Klinika jelen adatvédelmi tájékoztatóban tájékoztatja a https://salgoklinika.hu oldalra (továbbiakban: Honlap) látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

A Salgó Klinika mint a Honlap üzemeltetője (továbbiakban. Adatkezelő) jelen tájékoztatóval tesz eleget az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által támasztott követelményeknek.

Kapcsolódó fogalmak:

 • felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy ami önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

1. Az adatkezelés célja

Adatkezelő által üzemeltetett weboldal és hírlevél küldő rendszer szolgáltatásait a felhasználók elérjék illetve az Adatkezelő a felhasználók érdeklődésének megfelelő tájékoztató anyagokat eljuttathassa.

2. A kezelt adatok

A felhasználó/feliratkozó vezeték és kereszt neve, email címe, feliratkozás időpontja, feliratkozáskor használt IP cím, érdeklődési terület.

3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

4. Az adatkezelés időtartama

A mindenkori vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelő időtartam.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Salgó Klinika által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A Felhasználó kérelmére a Salgó Klinika tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Salgó Klinika a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás folyó évben azonos adatkörre egy alkalommal ingyenes. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A Felhasználó továbbá bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, zárolását. A személyes adatok törlését az ügyfelek a Kapcsolat menüponton keresztül, vagy az info@salgoklinika.hu email-címre elküldött levélben kérhetik. A Salgó Klinika a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet értesíti.

6. Hatósági jogorvoslat

A Felhasználó az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

7. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Adattovábbítás harmadik személyhez nem történik.